Overwinning

Als jij een kind van God bent,  doordat je Jezus hebt aanvaard in je leven, mag je weten dat Hij jou heeft bevrijdt uit de macht van de duisternis en je heeft overgebracht naar Zijn rijk van liefde. ( Kolossenzen 1:13)

Al leef je in deze wereld, je bent niet van deze wereld. Je hoort bij God, je bent deel van Zíjn rijk. Omdat je voor Hém hebt gekozen, sta je aan Gods kant! En God staat aan jouw kant! De Bijbel zegt: Als God voor je is, wie zal er dan tegen je zijn? Wat zal jou kunnen scheiden van de liefde van Christus? Is het tegenspoed, is het ellende, vervolging, honger of armoede? Is het gevaar of ziekte? Is het verdriet of pijn?

Meer dan overwinnaars!

In Romeinen 8:37 staat dat je, in dit alles, meer dan overwinnaar bent door Hem Die jou heeft liefgehad. Wat er ook tegen je is in deze wereld, waar je ook doorheen gaat, weet dat God zegt dat je door Hem een overwinnaar bent! Jezus heeft de dood, de zonde, alle ziekten en kwalen, alle soort pijn en verdriet op Zich genomen toen Hij hing aan het kruis en stierf. Hij heeft al deze dingen overwonnen toen Hij verrees uit de dood! Hij is de grote Overwinnaar! En jij, als kind van God, bent door Hem meer dan overwinnaar.

kroon

Een plaats van autoriteit

Het is belangrijk dat je weet wat je positie en identiteit in Christus is. Dat je weet dat Hij jou macht en autoriteit heeft gegeven om, in Zijn Naam, de kracht van de duisternis te breken ( Lucas 10:19 NBV). En dat je weet dat je met Christus een plaats hebt gekregen in de hemelse gewesten, boven elke geestelijke overheid, kracht en macht, en boven alles wat naam heeft in deze wereld. ( Efeziërs 1, 2) Het is een plaats en positie van heerschappij en autoriteit.  God die door Zijn Geest in jou woont is groter en sterker dan hij (de duivel) die in deze wereld is.  ( 1 Johannes 4:4)

In Hem, door Hem, met Hem….

Om in de autoriteit van God te kunnen staan, is het nodig dat je Zijn Woord kent. Wat zegt Hij in Zijn Woord over jou, over de wereld, over het kwaad in deze wereld dat zich in verschillende vormen openbaart? En bovenal…wat zegt God over jouw positie in Hem?  Wat heb je in en door Hem ontvangen toen je overgeplaatst werd in Zijn Koninkrijk? Vooral in de brief aan de Efeziërs komen de woorden “in Hem, door Hem en met Hem” vaak voor.  Het geeft jouw positie en identiteit in Christus weer. Vul je eigen naam maar in op die plaatsen waar je het tegenkomt. Zo kun je het je eigen maken.

In Christus, door Hem en met Hem, ben je in staat om de goede strijd van het geloof te strijden. ( 1 Timotheüs 6:12) Het is geen strijd tegen vlees en bloed, maar een strijd tussen licht en duisternis. Met Hem sta je sterk en aan de winnende kant! Door Hem zul je glansrijk zegevieren!

En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen… 2 Korinthiërs 2:14a