7 manieren om God te prijzen!

Lofprijzing is een krachtige geestelijke daad in het leven van een gelovige. Wanneer je God prijst met heel je hart en ziel, zul je daarvan de heerlijke vruchten plukken: zoals overwinning, kracht, blijdschap en bevrijding. Kortom je zult de zegen ervan ervaren!

Lofprijzing speelde een vitale rol in het leven van de Israëlieten in de strijd. Denk maar aan de muren van Jericho ( Jozua 6) en de overwinning op de 3-voudige vijand door koning Josafat (2 Kron. 20:22). Ook werd God, tijdens het koningschap van David, voortdurend geprezen. Stel je eens voor dat toen dag en nacht, dus 24 uur per dag, God werd grootgemaakt en dat 36 jaar lang!

En ken je het verhaal van Paulus en Silas in de gevangenis? Onterecht waren ze met stokken geslagen en in de binnenste kerker gegooid. Hoogstwaarschijnlijk was dat een stinkend en donker hol, zonder licht en zonder frisse lucht. Daar zaten ze dan op de harde vieze grond…hun lichamen deden pijn van de slagen, hun handen geboeid en hun voeten vastgezet in een blok. Maar Paulus en Silas kozen ervoor om zich,  te midden van hun ellendige situatie, op God te richten door Hem te prijzen. Ze begonnen God lof te zingen en plotseling was daar een hevige aardschok; de boeien van alle gevangen schoten los en de deuren vlogen open! Dat is wat je noemt: bevrijding! Dat is de kracht van lofprijzing!

Lofprijzing is veel meer dan een lied zingen

Want wanneer je tot God komt in de lofprijzing en gelooft dat Hij je hoort en Hij je ziet, en jij je hart voor Hem opent, dan heb je een geestelijke verbinding met God gemaakt. En we weten vanuit de Bijbel dat als wij tot Hem naderen, dat Hij tot ons zal naderen. Ik zeg altijd: als wij 1 stap naar God zetten, dan zet God 2 stappen naar ons!

Alhoewel lofprijzing voor God is (want Hem komt echt alle lof en alle eer toe), is onze lofprijzing aan God ook ten gunste van onszelf. Want wij banen daarmee voor onszelf de weg, dat God ons Zijn heil (lees: bevrijding, redding, veiligheid, voorspoed, welzijn, overwinning) kan laten zien! (Psalm 50:23)  Wij zijn in onze lofprijzing aan God dan namelijk niet langer op onszelf of onze situatie gericht, maar we zien zijn grootheid en almacht die sterker is dan wat er ook in deze wereld op ons afkomt! We worden in de lofprijs a.h.w. omhoog getrokken boven onze omstandigheden en zien ze vanuit Gods perspectief! En voor Hem is niets een probleem, voor Hem is niets te moeilijk…

Waar geen weg is, kan God voor jou een weg maken!

7 manieren van lofprijzing

Lofprijzing is altijd actief en demonstratief: je kunt het horen en je kunt het zien. De Bijbel beschrijft verschillende manieren van lofprijzing. Hieronder een opsomming van 7 Hebreeuwse woorden die in het O.T. voor lofprijzing genoemd worden:

  1. YADAH – het opheffen van je handen als dankzegging aan God.                                 ( het opheffen van de handen is één van de meest betekenisvolle uitingen van lofprijzing, het toont aan dat jij je overgeeft aan God en alles van Hem verwacht)
  2. HALAL – schijnen, vieren, enthousiast zijn, roemen, loven                                            ( het omvat een onbeschaamd gebruik van je stem waarmee je laat horen wat je van God denkt)
  3. BARAK – God zegenen, knielen, neerbuigen                                                                            ( je zegent God wanneer je Hem de belangrijkste plaats in je leven geeft en Hem eert met je leven)
  4. TEHILLAH – God lofzingen (zingen van Halal) spontaan zingen vanuit je geest.   ( Het is die lofprijzing waarin God geantwoord heeft op je geloof en je Zijn heerlijkheid ervaart,  m.a.w. God troont op de lofzangen (tehillah) van Zijn kinderen Psalm 22:4)
  5. ZAMAR – God prijzen d.m.v. een instrument                                                                    (Psalm 150 – alle soort van instrumenten)
  6. SHABACH – triomferen, juichen, roemen, aanroepen op luide toon                         ( het is een luide vorm van lofprijzing want Hij is het waardig om op grootse en nadrukkelijke wijze geroemd te worden)
  7. TOWDAH – het offer van dankzegging, lofoffer                                                                   (je prijst God in een moeilijke situatie; het is een volledig instemmen met het Woord van God en je dankt Hem in geloof  voor Zijn beloften, nog vóórdat je het antwoord  in je omstandigheden hebt ontvangen)

Laat deze woorden op je inwerken en sta de Heilige Geest toe om hierover tot je te spreken. Hoe kun je dit toepassen in je persoonlijke omstandigheden en hoe tijdens de gezamenlijke lofprijzing?

Ik bid dat je een besluit zult nemen om God elke dag te danken en te prijzen en zo in elke situatie, goed of slecht, gericht te zijn op Hem.  Dan zal de kracht van lofprijzing ook voor jou werkelijkheid worden!

 

Psalm 50:23 – Wie lof offert, eert Mij en baant de weg dat Ik hem Mijn heil doe zien

1 Comment

  1. Ik ben verheugd dit te mogen ervaren over lofprijzing.Hopelijk lezen vele mensen dit en stellen ze zich open voor de Geest van God die in hen woont en die klaar staat om hen te begeleiden naar het geluk op aarde en het eeuwige geluk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *